กลับไปที่หลักสูตร

ชีวิตประจำวันในความเป็นจริง

0% สมบูรณ์
0/81 ขั้นตอน

ส่วนที่ 1:

บทเรียน 54 ของ 81
กำลังดำเนินการ

วันที่ 54: เราไปถึงที่ที่พระเจ้าวางไว้ได้อย่างไร
[presto_player src="https://drive.google.com/uc?id=1FhjoMzia0lgdw4cy8llsfx6-SbPQRngp&export=download#.mp3" preset=5]


[presto_player src="https://www.youtube.com/watch?v=uQ14pQU73qc"]


Day 54: Living Daily in Reality: How do we get where God has put us? ====================================================================

We’ve been talking about the start of our life here on this planet.  Using the explanations given by the only human being that has ever convincingly explained and demonstrated in his life and death that he really was the Son of our Creator, we’ve said that you and I were created as part of our Maker’s son to fill the earth with his life.  But God knew we could only know and understand Him if we knew the nothingness that was the only alternative.  So he made it possible for us to reject his love and his son in whom we existed, bore the pain of his son’s separation from himself, and made you and me again in the millisecond singularity of eternity.  You and I have this second chance – but only our Creator knows the particular short-circuits and peculiar corruptions that have occurred in each of us.  We’ve been given this life to receive our personal reconciliation to our loving Father.

So when you feel you’re a little nothing – and that nobody notices you or cares whether you even exist, the only answer you can think of is to show people how important or unique you are.  You “throw your weight aroundâ€(cid:157) – you boast about something you can do well – or you insist on someone doing something they don’t really need to do.  If you’re a parent or teacher or boss, you create an incident or argument by insisting that something is done in a certain way or at a certain time that isn’t really necessary. The strange thing is that this often makes other people ignore you more so that you seem important only as long as the incident lasts.

But your judgment becomes impaired so that you can’t see the futility of your boasting or your domineering manner so you intensify it until it becomes second-nature to you.  That preoccupation with making an impression corrupts your natural importance as the only expression of your Creator’s son that is exactly like you.  Instead of growing in the quiet confidence that your Maker’s eye is always on you, you become preoccupied with getting the attention of men’s eyes and find that you cannot bear to be overlooked.  Even when you become aware of your own pride or envy you find you can’t stop it because little short-circuits have been developed in your eyes’ connection to your brain and your brain’s connection to your sense of significance – and this short-circuit by-passes your will which sinks deeper into passivity.

Any self-help book or psychiatry yields only temporary help because they cannot touch the basic need that is built into you by your creation in Christ Jesus – you are made for a great love – the loving evaluation of your Creator, who as Job writes “longs for the creature his hands have madeâ€(cid:157) in his only son.  The only way into the original reality of your creation is to settle whether this whole bit about Jesus is truth or myth.  That is easily settled by intelligently and honestly

studying the historical facts outlined back in Day 4. Â

The more important step is your deciding whether you’re willing to be part of our Maker’s Son!  Why wouldn’t you? Well, because this being – this Jesus Christ – this Son of our Creator was as dead to his own way as His Father.  He had to be – to agree to his father making people like you and me and Hitler and making us inside the Son he said he loved.  Moreover, the Creator himself had to be pretty dead to his own wishes when he committed himself to giving free will to millions of beings he had created – knowing that they could and would do all they could to destroy his creation and his only Son.  You have to consider if you are willing to be as indifferent to what others do to you or think of you – as your maker is!!!

Are you willing to be ignored? By people less intelligent or aware than you are? Are you willing to be under-valued – to be wrongly blamed – to have your name scandalized – your reputation ruined?  Are you willing to be spat upon like that man Jesus in Jerusalem – are you willing to stay inside him while he and you are despised and degraded?   God has reconciled the world to himself by enduring the unendurable – He has brought harmony between himself and a rebellious populace by bearing their injustices.  Are you willing to have that nature replace your own proud, independent one?

That’s the human part of getting where God has put us.  Really it’s accepting where God has put us already.