กลับไปที่หลักสูตร

ชีวิตประจำวันในความเป็นจริง

0% สมบูรณ์
0/81 ขั้นตอน

ส่วนที่ 1:

บทเรียน 73 ของ 81
กำลังดำเนินการ

วันที่ 73: พระคริสต์ในตัวคุณ – ความหวังแห่งพระสิริ
[presto_player src="https://drive.google.com/uc?id=1t8CVOoo4p1lr-q1Fdusj5__Cb_QaKdDN&export=download#.mp3" preset=5]


[presto_player src="https://www.youtube.com/watch?v=ngnStPbTB0U"]


Day 73: Living Daily in Reality: Christ in You – The Hope of Glory ===========================================

The completion of our Maker’s Son is the purpose of your life. Each of us has a whole way of thinking that we inherit from our parents – a suit of clothing that we put on as humans. We get our security from the things we have, our significance from people’s opinion of us, and our happiness from our circumstances; so this limited world of things, people and circumstances is the world we think about most often. Even the cyber-world of computers is usually just a mirror of this world so we are short-sighted in our view of life – it’s tied mostly to this present life on earth. However, as we hear more these days about our space probes and light-years we are beginning to think of the possibilities of life beyond this present existence. This is taking on a more serious aspect now that our theoretical physicists suggest that there may be parallel universes – and that we may grow older faster or slower as we travel elsewhere in space!

You may remember that statement of Jesus when he said, “Before Abraham was, I am….your father Abraham rejoiced to see my day; and he saw it and was glad…â€(cid:157) (John 5:56-58). This is the world that opens up for us as we begin to take seriously the implications of our real relationship to the mysterious human being, Jesus who is described so naturally as the only son who lived with his Father, our creator outside time. Paul defined Him like this in his letter to the people in Colossae – Col.1:15….â€(cid:157)He is the image of the invisible God, the first-born of all creation; for in him all things were created, in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or authorities – all things were created through him and for him.

He is before all things and in Him all things hold togetherâ€(cid:157). Here almost two thousand years before Einstein showed mathematically – and astro-physicists demonstrated scientifically – that time was relative to where you were in space, an ordinary well-known historical figure spoke from a viewpoint above both past and present. Acknowledged by the Roman emperor as the only son of our creator and respected since as the only Son of God, this man astounds us all by saying also that you and I were made in Him and He is now in us!

But far more than that – he implied what studies in the human genome prove today – that each of us is different from everyone else that has ever been or now is on this planet when he said that each hair on our heads is numbered. When Peter asked him what would happen in John’s life, Jesus implied that he had a different plan for the life he would live in him by saying “what is that to you, you just follow me!â€(cid:157) Why is your DNA different from every other one? Because our creator is so complex and diverse that he needs each one of us to express himself fully in all the richness of his heart and life. In other words, you are a unique expression of our Creator – he shows part of himself in you that

he shows in no one else in just the same way! This is God’s truth.

This reality appeals to our own common-sense: why would the creator make every one of us different from each other? Just because he enjoyed diversity? Or because he made us in his image – so rich and infinite that he can only begin to be revealed in the lives of billions of human beings like ourselves. His only Son has planned to show in you a side of his Father that will not be seen in the same way in any other person. This is why Paul wrote that “all things work together for good …..that we might be conformed to the image of his Son.â€(cid:157) Your experience is unique and no one else has been exactly where you have been or seen exactly what you have seen. If you are not what you were created to be, the Creator will not be seen in all his richness and beauty. Just as the great British conductor, Sir Malcolm Sargent, noticed when the little triangle player missed his note at the crescendo of a Beethoven symphony, so the Creator cares that you will play your full part in this life!